Upcoming Event

Makar Shankranti Program / Akhand Dhun

Sunday January 14th, 2018 (not Saturday)
Program Detail:
6:50 am                                                     Mangla Aarti
7:00 am – 5:00 pm                                    Akhand Dhun
1:00 pm – 2:00 pm                                   Maha Prasad
5:30 pm – 6:30 pm                                Bhajan & Kirtan
6:30 pm – 7:30 pm                                               Katha
7:30 pm – 8:00 pm           Aarti, Nitya Niyam, & Prasad

Shikshapatri Jayanti & Shakotsav Celebration

Saturday January 27, 2018

Program Detail:

5:30 pm                                     Shikshapatri Reading
6:30 pm          Shikshapatri Jayanti / Shakotsav Katha
7:15 pm                    Shikshapatri Pujan & Shakotsav
7:30 pm                         Aarti, Nitya Niyam, & Prasad